کلیه دانشجویان جهت ورود به سیستم آموزشی می باید در قسمت کلمه عبور شماره شناسنامه خود را وارد نمایند.