اطلاعیه ها

اطلاعیه های عمومی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند؛ با توجه به تغییرات ایجاد شده، کلمه عبورهای قبلی تغییر نموده و می بایست " کد ملی" خود را در قسمت کلمه عبور وارد نمایید.

نام کاربری همچنان شماره دانشجویی می باشد.

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند؛ با توجه به تغییرات ایجاد شده، کلمه عبورهای قبلی تغییر نموده و می بایست " کد ملی" خود را در قسمت کلمه عبور وارد نمایید.

نام کاربری همچنان شماره دانشجویی می باشد.